• hakda

  Ningbo Beejay Toys Co., Ltd.

  Beejay öý haýwanlary öndürijier öý haýwanlary.Bizde bar15 ýokary hilli haýwan önümleri bilen üpjün etmek boýunça köp ýyllyk tejribe.Esasan önümlerimizöý haýwanlary tikýän zatlar we plastmassa önümlerihaýwan ýumşak oýunjak, haýwan TPR oýunjak ýaly,öý haýwanlarysumkalar, öý haýwanlary üçin oturgyçlar, PVC mat we ş.m.Biziňkibolan önüm öndürmek toparyŞeýle hemöý haýwanlary janköýerleri,wmatalaryň, materiallaryň we tehnikanyň baý tejribesini gazandykSarsmakwe döretdiArkan Maşgala it oýunjaklary.Önümimizi ösdürmek toparymyz, ýokary hilli materiallary haýwan önümlerimizi bazardan tapawutlandyrýan özboluşly dizaýnlar bilen birleşdirmegi dowam etdirýär.

  Iň soňkyHabarlar

  Itler gün urmagy başarmazlar ...

  Itler yssy howada şeýle oýnasa gün batmaz!BEEJAY PET 15 minutlyk gyzgynlykdan soň itler ölmek howpy astyndadyr.Atylylyk iki sagat dowam edýär we ölüm derejesi 90-dan ýokary ...
  Itler yssy howada şeýle oýnasa gün batmaz!

  Iti ýitirseň, ýene birini alarsyňmy?

  EGER ýitirseňiz, BIR GARAŞARMY?BEEJAY PET Bir iti ýitiren bolsaňyz, başga birini saýlardyňyzmy? Näme diýjegiňizi bilmeseňiz, bu it eýesini gözden geçiriň.Deň ortasynda ýekşenbe güni ...
  Iti ýitirseň, ýene birini alarsyňmy?

  Näme üçin it farts gaty erbet ys alýar?

  N WHME ÜÇIN DOG FARTS DÜŞÜN?? R?BEEJAY PET Itiň iýmitlenişi adam ýaly baý däl, ýöne gazdan az däl.Näme üçin bokuň ysy gelýär?...
  Näme üçin it farts gaty erbet ys alýar?

  Baýramçylyklaryň köpüsi itler hakda!

  Şonuň üçin köp günler DOGLAR BARADA!BEEJAY PET Adamlar festiwallary halaýarlar, dünýädäki festiwallaryň statistikasy bolsa, dynç alyşlar köp bolar.Adamyň iň gowy dosty hökmünde dynç alyşda itleriň paýy deňdir.Geliň okalyň ...
  Baýramçylyklaryň köpüsi itler hakda!

  BiziňkiÜstünlikleri

  • Üpjünçilik mümkinçiligi

   Üpjünçilik mümkinçiligi

   Çalt eltip bermek, çalt üpjünçilik kuwwaty. MOQ pes, Synag önümlerini we az mukdarda sargyt hyzmatyny beriň.
  • Hil standarty

   Hil standarty

   Productshli önümler halkara hil standartyna laýyk gelýär. Hil barlagy we hünärmen dolandyryjylar bilen üpjün edildi.
  • Bir nokatly hyzmat

   Bir nokatly hyzmat

   Fordog we pişik önümleri üçin giň önüm.Güýç önümleri, önümçilik bazasy.
  • Taslama topary

   Taslama topary

   Haýwançylyk pudagynda 10 ýyllyk tejribesi bolan hünärmen dizaýn topary. Her aý täze dizaýn önümleri.

  BiziňkiHyzmatdaşlar

  CAS